Każde zlecenie złożone przez Państwa i przyjęte przez naszą Firmę, nawet ustne, wiąże obie Strony często niepisaną, ale zawsze w pełni ważną i obwiązującą umową, z której chcemy się jak najlepiej wywiązać. Dlatego też podajemy do wiadomości Państwa niniejsze "Warunki Ogólne", które będziemy traktować jako część stałą każdej tego rodzaju umowy zlecenia wykonania tłumaczeń. Zaznaczamy, że wszystkie te warunki podlegają negocjacji.


Z zasadami polityki prywatności naszej Agencji możecie Państwo zapoznać się TUTAJ .

 

Warunki ogólne
świadczenia usług tłumaczenia przez AT INTERPRETER

1.   Niniejsze Warunki Ogólne stosują się do wszystkich umów zlecenia tłumaczeń, zawartych zarówno w formie pisemne, jaki i ustnej oraz każdej innej, pomiędzy składającym zlecenie usługi tłumaczenia (zwanym dalej "Zleceniodawcą") a Agencją Tłumaczeń INTERPRETER (zwaną dalej "Zleceniobiorcą").

Złożenie zapytania w sprawie usługi tłumaczenia

2.   W zapytaniu w sprawie usługi tłumaczenia, Zleceniodawca określa:

3.   Teksty przeznaczone do tłumaczenia mogą być przekazane Zleceniobiorcy w formie rękopisu, druku lub w uzgodnionej formie elektronicznej.

Oferta Zleceniobiorcy

4.   Po zapoznaniu się z zapytaniem Zleceniodawcy, Zleceniobiorca, w zależności od aktualnych możliwości (np. dostępności tłumaczy), składa ofertę wykonania zlecenia z podaniem:

5.    Przez formę wykonania rozumie się:

Zlecenie i jego przyjęcie

6.   Po zapoznaniu się z ofertą Zleceniobiorcy i ewentualnym przedyskutowaniu jej warunków, Zleceniodawca składa formalne zlecenie, które od tej chwili jest wiążące dla obu Stron.

7.   Zleceniobiorca gwarantuje wykonanie usługi zgodnie z najlepszymi standardami, ogólnie przyjętymi źródłami (słownikami) oraz największą starannością.

8.   Zleceniobiorca zapewnia pełną poufność powierzonych mu materiałów i informacji, która, na żądanie Zleceniodawcy, może zostać potwierdzona przez podpisanie odrębnego Zobowiązania do Zachowania Poufności.

Odbiór tłumaczeń

9.   Po wykonaniu usługi, Zleceniobiorca odbiera przetłumaczony tekst wraz z rachunkiem/fakturą w sposób uzgodniony między Stronami.

10.   W przypadku stwierdzenia usterek wykonanego tłumaczenia, Zleceniodawca może w ciągu 3 dni roboczych od odbioru tłumaczenia zgłosić reklamację ze wskazaniem tych usterek i wyznaczyć Zleceniobiorcy termin ich usunięcia, nie krótszy jednak niż 3 dni.

Warunki płatności

11.   Płatność dokonywana jest w sposób uzgodniony w Zleceniu. W przypadku Zleceniodawców instytucjonalnych odbywa się ona na podstawie faktury VAT wystawionej, za zgodą Zleceniodawcy, bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru, ze standardowym terminem płatności wynoszącym 14 dni roboczych.

12.   Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo proponowania w swojej ofercie dokonania płatności zaliczkowej w przypadku zleceń, których wartość przekracza 1000 zł.

13.   W przypadku wycofania zlecenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w związku z takim zleceniem do dnia jego wycofania.

Postanowienia końcowe

14.   Tłumaczenie stanowi przedmiot prawa autorskiego (utwór) zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późn. zm.). Prawa autorskie majątkowe do tłumaczenia przechodzą na Zleceniodawcę dopiero z chwilą dokonania w całości płatności za wykonanie usługi tłumaczenia.

15.   W sprawach nieobjętych niniejszymi Warunkami ogólnymi stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.